2010. május 29., szombat

Olvasnivaló az utolsó napomra 26 évesen

Karinthy Frigyes
Találkozás egy fiatalemberrel


Jókedvű voltam, mindent elfelejtettem, körülményesen meggyújtottam a szivarom, és nekivágtunk az Andrássy útnak. Én szép és drága feleségem mosolygott rám a fátyol alól, én szép kedvesem, aki, íme, szeretett és megengedte, hogy szeressem.

A fiatalemberrel a Duna-parton találkoztam, hat óra felé. Elment mellettünk, már alkonyodott akkor, nem vettem észre. Már húszlépésnyire lehetett, mikor hátulról megpillantottam. Egyszerre elhallgattam, és zavart nyugtalanság fogott el. A karcsú derék egy rakodóhajó hátteréből vált ki élesen, de mégis, azt hiszem, lépéseiről ismertem rá. Kicsit kopottak a ruhák. A kezében széles füzetet vitt. Tizennyolc vagy csak tizenhét éves talán... még haboztam, nem mertem elhinni... el akartam fordulni, de egyszerre éles nyilallás vonaglott át a szívemen, és utána oly heves dobogás fogta el, hogy meg kellett hogy álljak. Egy mozdulatát láttam meg, amint a kezét felemelte és maga elé tartotta: ó, jaj, rettenetes, ez volt a kéz, még a vágást is megismertem rajta, amit a tornateremben...

A feleségem csodálkozva nézett, rám, és én hebegve mondtam:

- Kérlek... várj rám... beszélnem kell ezzel a fiatalemberrel...

És ott hagytam őt, és előresiettem. Nemsokára aztán meglassítottam a lépteimet. Már alkonyodott. A fiatalember nem fordult meg. Tudta, hogy mögötte vagyok. Nyugodtan ment tovább, egy hajókötél-kőnél nyugodtan megállt, és a csendes Duna felé fordult, s nézett át, messze a hegyek felé. Borzasztó zavarban voltam, a torkom köszörültem. Melléje álltam, hogy észrevétessem magam. Lopva a száját néztem, mely fiatalabb és keskenyebb volt még, mint az enyém. A szeme nagyobb és világosabb. Ó, ő volt az. És a füzet a kezében, a régi füzet... amit a szekrényem fenekére tettem és elfelejtettem... Nehéz, szorongó izgalom volt ez.

- Hát... nem látsz?... - mondtam végre halkan.

- De igen - mondta, de nem fordult felém.

Zavartan hallgattam. Aztán elszégyelltem magam. Nevetséges. Egy tizennyolc éves fiatalember! A találkozás különös, de fel kell hogy találjam magam. Elfogulatlan leszek. Örüljön, hogy alkalma volt meglátni engem.

- Azonnal megismertelek - mondtam hangosan - amint elmentél mellettem.

- Tudom - mondta.

- Hát mért nem jöttél oda? Nem vagy kíváncsi rám?

Nem felelt. Ideges lettem.

- Jó, tudom, milyen tartózkodó és gőgös vagy. De látod, ennek semmi értelme. Hidd el, rájöttem, hogy semmi értelme... Majd elmagyarázom neked... Magad is belátod majd, hogy nem maradhattam tartózkodó és gőgös... De hát miért nem nézel rám... Nézd, bajuszom van... Huszonhat éves vagyok... De furcsa vagy. Haragszol rám?

Nem felelt. A szája keserűen összehúzódott.

- Eh!... - mondtam. - Ez a nagyszerű hallgatás! Jó, jó, emlékszem már... Hát aztán? Örökké nem csinálhatja azt az ember. Né, még talán szemrehányásokat teszel. Ugyan kérlek, a nagy hallgatásod nem olyan nagy dolog... Nem látom, hogy sokat használt neked... A ruhád nagyon szánalmas, édes fiam. És sovány vagy. Már, engedj meg, nem tudnék ilyen ruhát felvenni... Na, mi az! Sírj egy kicsit, kapsz egy krajcárt!

Most nézett rám először. Keményen rám nézett, a szemembe, aztán elfordult.

- Sokat beszélsz - mondta szárazon.

Megsértődtem.

- Ó! Ugyan! Nagyon tökéletesnek képzeled magad. Igenis, beszélek, mert tanítani akarlak... érted? Végre, idősebb vagyok nálad... és én azóta sokat láttam... és sokat tapasztaltam... te gyerek vagy... mit tudod te...

Egyszerre elcsuklott a hangom, lehorgasztottam a fejem, és egészen halkan és zavartan felemeltem a kezem, és zavartan mosolyogva suttogtam:

- ...Hát mit tegyek?... hát azt nem lehetett, ahogy te gondoltad. Hidd el, kérlek, nem lehetett... én próbáltam... de igazán nem lehetett...

Most felém fordult. Elgörbült szájjal, gyűlölettel nézett rám.

- Hol a repülőgép? - kérdezte rekedten.

Zavartan dadogtam:

- Hát... mit tegyek... feltalálták... Farman... a Wright-testvérek... nem voltam ott... De hidd el, ők is elég jól csinálták... egész jó, aránylag... lehet vele repülni...

- Látom - mondta gúnyosan. Aztán megint rám nézett. - Hol az Északi-sark?

Lesütöttem a szemem:

- Valami Peary elérte... Kérlek, hát nem volt idő... te tévedtél... nem lehet mindent... én akkor az egyetemre jártam...

- Úgy - mondta.

Aztán:

- Hol a büszke és szabad Magyarország?

- Kérlek alássan... igazán furcsa vagy... dolgozunk rajta... én is... de az nem megy olyan hamar... az embernek élni is kell.

Hadarni kezdtem:

- De látod... azért én igyekeztem... hogy legyen valami abból... amit neked megígértem... írtam ám... Elég jó dolgokat írtam... Nézd meg csak, kérlek, a kirakatokat... a nevem ismerik... jónevű vagyok... ahogy te akartad... és az emberek eléggé tisztelnek... És látod, könyveket is írtam... ahogy te elgondoltad... nézd csak... itt van egy... elég jó...

Idegesen kapkodtam ki zsebemből egyik könyvemet, amelyben humoros rajzok és novellák vannak, és mutattam neki.

- Nézd csak... elég jó...

Egyetlen pillantást vetett csak a könyvre, nem nyúlt utána.

- Igen, láttam már - mondta kurtán. - Elég jó.

Kinyújtotta a karját az alkonyodó láthatár, az elgörbülő hegyek felé.

- Hol a nagy szimfónia, a rettenetes színjáték a szürke láthatárról és a gőgös istenekről, akik ott lüktetnek és vonaglanak a láthatár mögött?

Elpirultam.

- Hát kérlek... azt nem lehetett... Azt nem lehet három felvonásban megcsinálni... Te tévedtél... A szürke láthatárt nem tudja eljátszani egy színész... aztán rájöttem, hogy ez nem is a megfelelő műfaj... és nem is tudnék elkészülni vele... Hanem írtam erről egy csinos szonettet... egy előkelő revü hozta... és tetszett... és azóta jobban fizetnek...

Nem felelt. Komor hallgatásba merült, tekintete elmerült a távolban. Akartam még mondani valamit, megmagyarázni, hogy milyen fiatal ő... de homályosan emlékeztem rá, hogy ilyenkor, mikor így néz, nem lehet őt zavarni. Egyszerre eszembe jutott a feleségem, és nyugtalankodni kezdtem.

- Kérlek... - mondtam -, jöjj velem, bemutatlak a feleségemnek. Ó, ennek örülni fogsz. Nagyon szép asszony... értékes, nagyszerű nő... látod... vagyok valaki... ahogy te akartad...

Most rám nézett, és szemében végtelen gúny volt.

- Meghódítottad - mondta. - Ugyan! Ó, milyen büszke vagy rá! Te mentél hozzá, és meghódítottad!... A várkastély leszállt a hegyről, és ostrommal bevette a völgyet!... A tölgy meghódította a folyondárt, és szerelmesen körülcsavarta... Miért nem jön ide a feleséged?

Összehúztam a szemem.

- Ostoba vagy - mondtam. - Gyerek vagy. Ezek fantazmagóriák. Nincs igazad. Nekem van igazam. Én felnőtt vagyok, és megismertem az életet. Mit tudsz te az életről! Téged mindenki kinevetne!

Egészen mellém állt, a szemembe nézett. Most láttam meg sűrű és barna haját.

- Nem akartam megismerni az életet... azt akartam, hogy az élet ismerjen meg engem... Igen, engem mindenki kinevetne, és te nem akartad, hogy miattam téged kinevessenek... De te tudod, nézz a szemembe, merj a szemembe nézni!... te tudod, hogy te vagy a nevetséges és kicsi... és hogy nekem van igazam... és hogy nem nevetséges, amit én mondok... te tudod, hogy nekem van igazam... te szegény... te kicsi... te senki... Merj a szemembe nézni...

El kellett fordulnom; a helyzet ostoba és kínos volt. Ő lassan távolodott el tőlem, aztán nem nézett többé rám, lassan, gondolkodva indult meg...

Percek múlva, halkan tudtam csak megszólalni:

- Hová mész? Maradj... - suttogtam. De nem fordult már vissza. Csak a szavát hallottam még, távolról:

- Emlékezz rá, hogy egyszer még, utoljára, találkoztál velem... És ha van még benned valami belőlem, mártsd be tolladat a lenyugvó nap tüzébe, s írd meg nekik... írd meg ezt a találkozást... és írd meg nekik, hogy hagytalak el, és hogy tűntem el, beleolvadva az alkonyodó égbe, ifjan, szépen és végtelenül szabadon, hogy ne lássalak többé...

Ezeket nagyon messziről hallottam már, és a karcsú alak vékonyodott, elfolyt, felemelkedett. Még néztem, azt hiszem, hogy látom, de aztán rájöttem, hogy a vörös égen egy vékony felhő lebeg csak.

A feleségem türelmetlen lett.

- Ki volt ez a fiatalember? - kérdezte.

- Egy régi ismerősöm - mondtam neki zavartan. - Kedves fiú...

- Igen - mondta a feleségem kicsit élesen. - Csak rossz modora van. Miért nem mutatkozik be? Pedig feltűnően hasonlít hozzád.

Aztán idejöttünk a kávéházba. Nehéz kedvemről lassan oszlott el a görcs.

- A téma szép - mondtam magamban, felvidulva. - Versnek kicsit hosszú volna. De egy novellát lehet belőle csinálni. Röviden, szatirikusan. Ma úgyis kedd van, szállítanom illik valamit.

Papírt kértem, és rövid habozás után leírtam a címet: "Találkozás egy fiatalemberrel..."

És csak tompán fájt már a seb.

2010. május 15., szombat

Legnagyobb kincsünk: az Anyanyelvünk


Bencze Imre: Édes-ékes apanyelvünk

Kezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.
Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé van két vőm, ezek talán vövek?
Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek?
Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?

Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.

Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen.

Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet.

Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő.

Több szélhámost lefüleltek, erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették, mindnyájukat leültették.

Foglár fogán foglyuk van, nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.

Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.

Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.

Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség.
Nemekből, vagy igenekből született a nemiség?

Mekkában egy kába ürge Kába kőbe lövet,
Országának nevében a követ követ követ.

Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen,
Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen.

Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.

Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát:
Mit válasszon: a Fiatot, fiát vagy a fiúját?

Ingyen strandra lányok mentek, Minden előítélettel mentek,
Estefelé arra mentek, Én már fuldoklókat mentek.

Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget.
Megtanultam, hogy két fél alkot és garantál egészséget.

Harminc nyarat megértem, mint a dinnye, megértem,
Anyósomat megértem, én a pénzem megértem.

Hiba mentes mentő vagyok, Szőke Tisza partján mentem,
Díszmagyarom vízbe esett, Díszes mentém menten mentem.

Szövőgyárban kelmét szőnek. Fent is lent, meg lent is lent.
Kikent-kifent késköszörűs lent is fent meg fent is fent.
Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent.

Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött,
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag kőrözött.

Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott.
Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fölvágott?

Díjbirkózó győzött tussal, Nevét írják vörös tussal,
Lezuhanyzott meleg tussal, Prímás várja forró tussal.

Határidőt szabott Áron, Árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon, Kitartásod meghat Áron.

Felment - fölment, tejfel - tejföl, ...Ne is folytasd barátom!
Első lett az ángyom lánya a fölemás korláton.

Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen,
Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen.
A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
Magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg?

Egyesben a vakondokok vakond avagy vakondok?
Hasonlókép helyes lesz a kanon meg a kanonok?

Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
"Kedves egesz seggedre!" köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: "tevéd, tévéd, téved,
Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek."

Pisti így szól: "Kimosta anyukám a kádat!"
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat?
Óvodások ragoznak: "Enyém, enyéd, enyé",
Nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.

A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom,
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon.

2010. május 14., péntek

Apa kezdőőődiiik!Jajj nee, könyörgöm, nem lehetett volna ettől még egy kicsit megkímélni bennünket?!?!!!


3 perces videó, előre felhívom a figyelmet, hogy szerintem nagyon lesújtó és kiábrándító, de minden magyar nézze meg jól, hogy most 2010-ben többek között kiket engedett be a Parlamentbe, kiknek a kezébe adott hatalmat, és hogy kik akarják itt "megnevelni az ifjúságot". Magyarország többsége (ismét) nem a jó és a rossz között választott, hanem a legkisebb rosszat választotta. Mert van rosszabb az MSZP-nél meg a Fidesznél is. Ez bizonyíték, nem ígéret:

A cél a magyar apostoli királyság visszaállítása
Zagyva György Gyula, a Jobbik frakció képviselője, a Hatvannégy Vármegye elnöke csak a harc egyik állomásának tekinti a parlamenti képviselőséget.
Ez a mi büntetésünk a felelőtlenségünkért, hogy hagytuk, hogy idáig fajuljon ez az ország, mert mindenki arra várt, hogy majd mások teszik naggyá helyettünk. Hát láthatjuk, hogy azok a mások eddig hogyan tették tönkre az elmúlt évtizedekben, és hogy megint mások hogyan akarják most "naggyá tenni" az országot, aminek megvalósításához vészesen közel kerültek - már ott vannak a tűz közelében. 2005 óta folyamatosan szemmel követtem a Jobbik mozgolódását, mert bár a kezdetekben voltak figyelemre méltó és meglepően értelmes ötleteik, de az idők során egyre több fenntartással és fokozódó aggodalommal fogadtam a megnyilvánulásaikat. Már az utóbbi pár évben is sok árulkodó jele volt, de ezen a ponton túl kétségtelenül nyilvánvalóvá vált, hogy a Jobbik mozgalom Magyarországra nézve nem "megváltást" vagy "történelmi mérföldkövet", hanem nagyon komoly veszélyt jelent, amitől tartanunk kell. Vona Gábor ravasz húzása a magyar gárda mellénnyel a mostani demokratikus köztársaság nyilvános arculcsapása, és a fenti videóban elhangzott kijelentések is egyértelműen bizonyítják, hogy ezek olyan magyarok, akiknél ha nem velük vagy, akkor ellenük. Én is mindent megteszek a saját életemben, hogy egy szebb jövője legyen Magyarországnak, de nagyon nem szeretnék egy olyan jövőben Magyarországon élni, amilyet a Jobbik jelenleg elképzel. A hatalomra jutásukat már nem, de a hatalmi térnyerésüket csak úgy tudjuk megakadályozni, hogyha mostantól elkezdünk dolgozni tisztességesen, egymást tisztelve és összetartva, és megmutatjuk nekik (és a világnak), hogy úgy is fel lehet virágoztatni Magyarországot, hogy nem próbáljuk erővel visszaállítani a múltat, nem próbáljuk visszaforgatni az idő kerekét, megfutamodva a jelen kor kihívásai elől, hanem erőt merítve a múlt sikereiből elkezdjük felépíteni a jövő sikereit, győztesen helyt állva a XXI. század versenyzői között. Törekedjünk a hatékonyságra és a tökéletességre, tudva, hogy teljesen soha nem érhetjük el, éljük úgy az életünket, hogy minden új nappal megpróbálunk jobbak lenni valamiben, a munkánkban, a párkapcsolatunkban, vagy akár csak a hétköznapi életben, és tegyünk meg mindent azért, hogy a gyermekeink egyszer majd minket is túlszárnyaljanak, és legyünk nagyon boldogok és büszkék, ha ezt még életünkben megérhetjük. Meg kell próbálnunk, mert biztosan tudom, hogy mi Magyarok ennél sokkal többre vagyunk képesek, ne érjük hát be ennyivel.

Valóban szükség van paradigma váltásokra.
Kezdjük azzal, hogy a győzelem a fontos, nem a részvétel.

Piros, fehér, zöld...

Szerintem ez a parlamenti díszkivilágítás baromi jól néz ki. Kár, hogy a fél világ azt hinné, hogy olasz. Még sok időbe fog telni, mire megtanulják, hogy a magyar trikolór nem zöld, fehér, piros.

2010. május 10., hétfő

Szívemből szólt


Mindig alakulni s változtatni, odasimulni és áldozni valamit, mindig adni, amikor kapsz, mindig továbbadni, amit szereztél, így vagy úgy… Csak nem "biztonságban" élni. Mindig várni a vihart és a tűzvészt.
S ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és nem sopánkodni. Nyugodtan mondani: "Itt van." S oltani és védekezni.


Kerekes Nóra

2010. május 9., vasárnap

Fwd: Nehéz a dolga a pornósztárnak

Forrás: Muffin blog

Ahogyan saját maga fogalmazott, múltkor kicsit elszállt az agya a Tutti Frutti Party főszerkesztő-helyettesének, Walter Annának, amikor tapasztalta, mit gondolnak az emberek a pornósokról. Tollat ragadott, az eredményt pedig elküldte nekünk. Mindössze annyit fűznénk hozzá, kedves Wally, ne szomorkodj, a pornón nevelkedett nemzedék nemcsak a pornós csajokról, hanem a mezei nőkről is képes ilyen képet festeni. Vagy, ahogyan ők mondanák: "alap".

(tovább a teljes cikkre)

Az ügyfél a bűnös

A prostitúciós törvény hatalmas siker Svédországban

(A cikket a Spiegel Online International oldalról fordítottam, amire eredetileg a Human Trafficking szervezet honlapján találtam rá.)

Svédország drasztikusan visszaszorította a szexrabszolga kereskedelmet és a prostitúciót a világon egyedülálló törvénnyel, ami azokat bünteti, akik igénybe veszik a szexuális szolgáltatásokat. Sok szexmunkás viszont ellenzi a törvényt, mivel az veszélyzeteti a megélhetésüket és még jobban kiszolgáltattá teszi őket az erőszaknak. 

Este 9 óra, Stockholm, a Malmskillnadsgatan utca kihalt. Az utcán, ami arról hírhedt, hogy a prostitúció egyik főutcája a városban és egykoron tömve volt nőkkel, csak három nő dolgozik ma este.

Hosszú időn keresztül nem történik semmi, aztán egy idősebb, alkoholszagú férfi jön fel a Högtorget metróállomás mozgólépcsőjén. Csak futólag megáll az egyik nő előtt, aki 10 méterrel arrébb sétál és jelez neki, hogy kövesse egy diszkrétebb helyre.

Napjainkban a svédországi szexkereskedelemben fő az óvatosság: az ügyfelekre akár fél évig terjedő büntetés várhat, ha a rendőrség rajtakapja őket aktus közben.

Svédország a világon elsőként vezette be azt a törvényt, ami azokat bünteti, akik igénybe veszik a szexuális szolgálatatásokat, és akik szexmunkásokat futtatnak vagy velük kereskednek, ugyanakkor maga a szexuális szolgálatás nyújtása továbbra is legális maradt. (Tehát nem a prostituáltakat, hanem az ügyfeleket, a striciket, és a szexrabszolga kereskedőket büntetik - Gábor) A prostituáltakat futtatókat akár 6 évig terjedő, a prostituáltakkal kereskedőket akár 10 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik. "A cél, hogy inkább a keresleti oldalt, az ügyfeleket büntessük ahelyett, hogy érzelmileg és fizikailag is veszélyeztetett nőket teszünk rács mögé" - nyilatkozta Jonas Trolle, a stockholmi rendőrség nyomozója, aki ahhoz a rendőrségi kötelékhez tartozik, ami a szexkereskedelem elleni harcra esküdött fel.

Manapság ez a törvény már nem vált ki ellentéteket Svédországban, a közvéleménykutatások szerint a lakosság 80%-a egyetért Trolle-lal. Amikor 1999-ben a svéd parlamentben a szociáldemokratákból, a zöldekből és a baloldaliakból álló többség jóváhagyta a szexuális szolgálatatások igénybevételét tiltó törvényt, a konzervatívok voltak a legnagyobb ellenzői a törvényjavaslatnak, arra hivatkozva, hogy a tiltás majd a fekete piacra taszítja a prostitúciót és még jobban megnehezíti a nők életét.

Kevesebb prostituált

De az eredmények szemmel láthatók: "Jelentősen csökkent a prostituáltak száma a környező országokhoz képest, még akkor is ha beleszámítjuk azokat, akik a fekete piacon dolgoznak" - mondja Trolle. Ma Stockholmban összesen 105 és 130 közötti aktív prostituált van az utcákon és az interneten. Osloban (Norvégia fővárosában - Gábor) ez a szám 5000.

A törvény másik nagy érdeme, hogy az Európai Uniós országok között nehéz lenne olyat találni, amelyiknek kevesebb problémája van a szexrabszolga kereskedelemmel. A svéd rendőrség adatai szerint évente 400-600 nőt szállítanak Svédországba prostituáltnak. Finnországban, aminek a mérete feleakkora, mint Svédország, ez a szám évi 10-15000 nő. Finnországban az illegális szexrabszolga kereskedelmet elősegíti Oroszország és a Baltikum országainak a közelsége, de most már Helsinki is megfontolás tárgyává teszi a svéd modellhez hasonló törvény bevezetését. Norvégiában a kormányon lévő Munkáspárt is nagy reményeket fűz egy hasonló törvény bevezetéséhez, amivel felvehetik a harcot a szexrabszolga keresdekelemmel szemben, ami kifejezetten a Nigériából származó nőket érinti.

A prostitúciós törvény ellenére az elítéltek száma Svédországban meglepően alacsony. Ugyan minden évben több éves börtönbüntetésre ítélnek egy maroknyi stricit, az ügyfelek eddig többnyire megúszták pénzbüntetéssel és a nevük rendőrségi nyilvántartásba vételével. "A szex vásárlásának tényét nehéz bizonyítani" - mondja Trolle. "Az ügyfeleket az aktus közben kell tetten érni." Mellesleg megjegyzi, hogy a rendőröknek is időbe telt, amíg elfogadták a törvényt. "Viszont a legtöbb rendőrtiszt már megértette, hogy a prostitúció nem egy szokványos üzlet." 1999 és 2006 között az elítélt ügyfelek száma 11-ről 108-ra emelkedett.

A szexuális szolgáltatások vásárlásának tiltása a társadalom hozzáállásában is alapvető változásokat tűzött ki célul. Ma már minden iskolai tanuló tudja, hogy szexért pénzzel fizetni törvényellenes. "Svédország következő generációjának ez a jelenség már nem lesz olyan hétköznapi, mint nekünk" - mondja Trolle.

Szükségem van a pénzre

Maguk a prostituáltak, legalábbis a többségük, ellenérdekeltek abban, hogy az ügyfeleiket bűnözőként kezelik. Úgy érzik, hogy az áldozat szerepébe kényszerítik őket és a törvény megfosztja őket a megélhetésüktől. Vegyük például Johannát, aki 35 éves, és egyike azoknak a nőknek, akik a Malmskillnadsgatan utcán kínálják a szolgáltatásaikat, többnyire a hó végén. Johanna heroin függő, és a heroin drága. Egy kocsiban való szexelés nála 55 euróba kerül. A tény, hogy kevesebb az ügyfél, leszűkíti az ő lehetőségeit is: "Amikor lassabban megy a forgalom, mint például ma este, akkor olyan pasikkal is kénytelen vagyok elmenni, akik durvulni akarnak velem és nem akarnak óvszert használni" - mondta. "Szükségem van a pénzre."

Lisa, egy dél-svédországi városban, Malmöben élő nő is egyetért: "Az üzlet eldurvult és sokkal veszélyesebbé vált. Több a versengés és az erőszak" - mondja a 38 éves nő, aki már 12 éve dolgozik az utcákon és néha a "Minnesota" néven ismert drogelvonó intézetben száll meg. Már elég régóta dolgozik ebben a szakmában, és még emlékszik a szexvásárlást tiltó törvény bevezetése előtti időkre: "A kedvesebb ügyfelek félnek attól, hogy lecsukják őket" - mondja. "Csak a problémás ügyfelek maradtak, akikkel el kell autóznod messze a városon kívül, ahol már biztonságos távolságban érzik magukat a rendőröktől. Ott teljesen ki vagy szolgáltatva nekik."

Több segítség a nőknek

Az egészségügyi szakembereknek vegyes érzelmeik vannak a törvénnyel kapcsolatban: "A szexuális zaklatások és nemi erőszakok száma jelentős mértékben növekedett. A szexuális úton terjedő nemi betegségek száma is megnőtt az utcalányok között, mivel a kereslet hiánya miatt egyre többször kényszerülnek arra, hogy óvszer nélkül szexeljenek" - mondja Helena Cewers, aki több mint 15 éve dolgozik nővérként egy drogfüggő nőket segítő klinikán Malmöben és már ismer szinte minden prostit. Még pár évvel ezelőtt Helena vehemensen ellenezte az ügyfelek büntetését. A kezdetekben, mondja, csak az ügyfelekre fókuszáltak, nem tettek semmit sem azért, hogy segítsenek a prostiknak a jelentősen megváltozott helyzetükben. "Mindenki csak a tiltásról meg a büntetésről beszélt, de arról nem, hogy ez milyen hatással lesz a lányok életére" - mondja Cewers. "De most már végre többet tesznek a lányokért. Több szociális szolgáltatás is van, ami hatékony segítséget nyújt a prostituáltak dilemmájában." Vannak leszoktató programok, amelyek metadonnal helyettesítik a heroint, és más kezelések is elérhetővé váltak a prostituáltak számára, mondja Cewers.

Tulajdonképpen Cewers bizonyos szempontból még támogatójává is vált a törvénynek, de továbbra is hiszi, hogy a prostitúciót teljesen meg kellenne szüntetni. "Az tény, hogy nincsen boldog kurva. A legtöbbjüket, akikkel az elmúlt évek során találkoztam, még gyermekkorukban szexuálisan zaklatta valamilyek hozzátartozójuk és sokuk súlyos lelki traumáktól szenved" - mondja. "Ez nem igazán az ő választásuk volt."

Azok, akik már egy ideje ezt csinálják, drogokat vagy nyugtatókat szednek, mondja Cewers. "Ez nem egy normális szakma, azt kívánom, bárcsak mindannyian ki tudnának belőle szabadulni."

Fwd: Szexrabszolga kereskedelem

Forrás: Index

"Prostituálásra szánt magyar nőkkel kereskedő hálózatot lepleztek le Hollandiában, és az ügyben kilenc embert letartóztattak a két országban - közölte szombaton az amszterdami ügyészség. A nőket hazugságokkal vették rá a hollandiai útra, majd prostitúcióra kényszerítették őket."

2010. május 7., péntek

Fwd: Sminkel

Forrás: aszakramentumát! blog

"Én imádom a petőfit, és hát ez nem is rajtuk múlik, de bazmeg amikor lemegy az a hirdetés, hogy kismama magazin, és profi sminkeseink 10 kismamát változtattak át igazi nővé, hát bazmeg akkor legszívesebben leverném a rádiót. Egy új életet hord a szíve alatt, hogy a faszba tudják ennél igazibb nővé tenni? Ja, hogy rápakolnak egy kiló sminket és akkor lesz igazi nő, apám, hát az eszem megáll."